Jak zainstalować Windows 11 bez konta Microsoft

Odłączamy kabel internetowy i zaczynamy instalacje Windows 11.
Jak pojawi się ekran “połączymy Cię z siecią” wciskamy klawisze Shift+F10

Otworzy się okno wiersza polecenia. W oknie wiersza polecenia wpisujemy OOBE\BYPASSNRO

i naciskamy ENTER, komputer zostanie uruchomiony ponownie.

Po ponownym uruchomieniu przechodzimy do instalacji. Jak dotrzemy do okna “połączymy Cię z siecią” pojawi się link: nie mam internetu, klikamy i reszta już standardowo jak to w Windows 🙂

Jak wyłączyć albo zrestartować komputer w terminalu Linux – Ubuntu

sudo poweroff – wyłączenie komputera

sudo shutdown -P now – wyłączenie komputera

sudo shutdown -P 22:00 – wyłączenie komputera o danej godzinie

sudo reboot – ponowne uruchomienie komputera

sudo shutdown -r now – ponowne uruchomienie komputera

Instalacja Webmin Ubuntu Server

sudo apt-get install software-properties-common apt-transport-https

wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository "deb https://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"

sudo apt-get update; sudo apt-get install webmin

sudo /usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin root hasło webmin

sudo ufw allow 10000 (zezwolenie webmin na przechodzenie przez zaporę)

https://ip serwera:10000

Zmiana portu 10000 na inny

sudo nano -w /etc/webmin/miniserv.conf

port=10000
addtype_cgi=internal/cgi
realm=Webmin Server
logfile=/var/webmin/miniserv.log
errorlog=/var/webmin/miniserv.error
pidfile=/var/webmin/miniserv.pid
logtime=168
ssl=1
no_ssl2=1
no_ssl3=1
no_tls1=1
no_tls1_1=1
ssl_honorcipherorder=1