Instalacja Webmin Ubuntu Server

sudo apt-get install software-properties-common apt-transport-https wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add – sudo add-apt-repository “deb https://download.webmin.com/download/repository sarge contrib” sudo apt-get update; sudo apt-get install webmin sudo /usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin root hasło webmin sudo ufw allow 10000 (zezwolenie webmin na przechodzenie przez zaporę) https://ip serwera:10000 Zmiana portu 10000 na inny Dowiedz się więcej…