Instalacja Webmin Ubuntu Server

sudo apt-get install software-properties-common apt-transport-https

wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository "deb https://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"

sudo apt-get update; sudo apt-get install webmin

sudo /usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin root hasło webmin

sudo ufw allow 10000 (zezwolenie webmin na przechodzenie przez zaporę)

https://ip serwera:10000

Zmiana portu 10000 na inny

sudo nano -w /etc/webmin/miniserv.conf

port=10000
addtype_cgi=internal/cgi
realm=Webmin Server
logfile=/var/webmin/miniserv.log
errorlog=/var/webmin/miniserv.error
pidfile=/var/webmin/miniserv.pid
logtime=168
ssl=1
no_ssl2=1
no_ssl3=1
no_tls1=1
no_tls1_1=1
ssl_honorcipherorder=1

Konto sftp użytkownika z dostępem jedynie do katalogu domowego

Zmieniamy ustawnienia sshd
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Ustawiamy
PasswordAuthentication yes
I dodajemy na dole strony

Match Group sftpusers
ChrootDirectory %h
ForceCommand internal-sftp
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no
PermitTunnel no
AllowAgentForwarding no

Tworzymy użytkownika np test
sudo adduser test
Tworzymy grupe sshd
sudo groupadd sftpusers

Dodajemy uzytkownika do grupy
sudo usermod -g sftpusers test

Ustawiamy permissie dla gracza

sudo chown root:root /home/test/
sudo chmod 755 /home/test/
sudo mkdir /home/test/uploads
sudo chown test /home/test/uploads

Na koniec restart sshd
sudo service sshd restart

** Uwaga z poziomu sftp użytkownika nie można wrzucać plików do głównego folderu użytkownika /home/test/

Źródło: LVLUP